Habitatge i urbanisme per una ciutat més cohesionada

L'11 de maig Dolors Clavell ha presentat una Ponència al Seminari de Dret Local, on defensa la possibilitat d'obtenir habitatge assequible en la ciutat construïda més enllà de les reserves d'habitatge protegit.  La tècnica de la qualificació urbanística directa permet preveure el destí a HP en supòsits de nova construcció, substitució o rehabilitació integral (sense generar disconformitats).